Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej


Porządek obrad Walnego Zebrania PTSM:

Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

 1. Sprawdzenie obecności i kworum.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania PTSM
 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
 6. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia i zarządu
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności i zarządu.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie bilansu PTSM.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu.
 12. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 14. Wybory do władz Stowarzyszenia.
 15. Wybory członków do Sądu Koleżeńskiego
 16. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 18. Wolne wnioski
 19. Zamknięcie Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków PTSM